KDU College Penang's Cheah Chung Yin Scores 8A's in GCE A-Level Examination |

KDU College Penang's Cheah Chung Yin Scores 8A's in GCE A-Level Examination

GCE A-level recorded 45% of students scored 3As and above Cheah Chung Yin scored 8As Chua Ping Chan, Ho Shou Hao, Law Junhui and Lee Zhi Sin - scored 4 As